Gebruiksvoorwaarden 2KERR App

1. Algemeen
a. 2KERR, de besloten vennootschap, is gevestigd aan Parallelweg 21, 5321 JA in Hedel. Deze app wordt aangeboden door 2KERR.
b. Gebruiker: hiermee wordt bedoeld ‘U’, de klant (natuurlijk persoon of rechtspersoon) van 2KERR, die gebruik maakt van de 2KERR App.
c. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden
d. De 2KERR App: de app die gepersonaliseerde informatie over het product bevat.
e. 2KERR heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden via een update van de app aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Nadat Gebruiker de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd of de Gebruiker gebruik blijft maken van de 2KERR App, gaan de gewijzigde voorwaarden in. Gaat Gebruiker niet akkoord met de gewijzigde voorwaarden, dan mag Gebruiker de 2KERR App niet meer gebruiken.
f. Gebruiker kan de gebruiksvoorwaarden downloaden via link. Gebruiker kan 2KERR ook mailen of bellen voor de voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
a. Door het gebruik van de 2KERR App, aanvaardt Gebruiker de gebruiksvoorwaarden van 2KERR.
b. Enkel de gebruiksvoorwaarden van 2KERR zijn van toepassing op de 2KERR App. Eventuele voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.

3. Gebruiksvoorschriften
a. Gebruiker heeft de mogelijkheid de 2KERR App gratis te downloaden in de App Store en via Google Play.
b. Gebruiker krijgt van 2KERR een inlogcode waarmee hij/zijn in de app kan inloggen.
c. Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de 2KERR App. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de app. Daaronder valt in het bijzonder:
– vertrouwelijk met de inlogcode om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen
– de app niet te gebruiken voor handelen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving, de openbare orde, goede zeden of rechten van derden
– niet op een zodanig wijze gebruik te maken van de 2KERR App dat de werking daarvan wordt verhinderd of inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan 2KERR, de app of derden.
– geen virussen via de app te verspreiden dan wel op andere manieren apparaten of systemen van 2KERR of andere gebruikers van de 2KERR App te verstoren.
– regelmatig zelf controleren of updates van de 2KERR App beschikbaar zijn. Indien Gebruiker niet de laatste versie van de 2KERR App gebruikt, kan het zijn dat de app niet goed functioneert.
e. 2KERR biedt geen technische ondersteuning en kan daarom niet garanderen dat de 2KERR App op het toestel van Gebruiker (foutloos) functioneert.
f. Gebruiker dient in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden te handelen.
g. Mocht Gebruiker op de hoogte raken van het in strijd handelen met de gebruiksvoorwaarden van de 2KERR App door een andere gebruiker, dan verzoekt 2KERR Gebruiker hierover contact op te nemen met 2KERR .

4. Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten met betrekking tot de 2KERR App, waaronder de intellectuele eigendom, behoren toe aan 2KERR of haar licentiegevers. 2KERR geeft u een niet-exclusief en niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de 2KERR App te gebruiken.

5. Beëindiging gebruiksrecht
a. Gebruiker kan op ieder gewenst moment het gebruik van de 2KERR App beëindigen, door de 2KERR App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen.
b. Indien 2KERR op de hoogte raakt van het door Gebruiker in strijd handelen met de voorwaarden van de 2KERR App, dan heeft 2KERR de bevoegdheid alle maatregelen te treffen die zij nodig acht. Hiertoe kunnen behoren het opschorten of beëindigen van de toegang tot de app of registratie of het verhalen van kosten of eventuele schade. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zal de Gebruiker de 2KERR App niet meer gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.

6. Vergoeding app
a. Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden van de 2KERR App.

7. Privacy en beveiliging

a. 2KERR gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.
b. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van 2KERR. 2KERR zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.
c. Indien 2KERR op grond van de aard van de aangeboden Applicatie dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. 2KERR kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door 2KERR de door 2KERR getroffen beveiliging te breken.

8. Onderhoud
2KERR heeft te allen tijde het recht om de 2KERR App tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, het aanpassen, of het verwijderen of wijzigen van informatie.

9. Aansprakelijkheid
a. 2KERR heeft de 2KERR App met de grootst mogelijke zorg laten samenstellen. 2KERR kan niet garanderen dat 2KERR App of inhoud altijd beschikbaar is, vrij van fouten of gebreken, malware of virussen is.
b. 2KERR is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de door Gebruiker gebruikte informatie uit de 2KERR App.
c. 2KERR is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het niet kunnen gebruiken van de 2KERR App of de inhoud hiervan.
d. 2KERR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of verminking of verlies van data.
e. Gebruiker vrijwaart 2KERR voor aanspraken van derden van schade welke voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van informatie uit de 2KERR App of door het gebruik van de 2KERR App.

10. Toepasselijk recht

a. Op deze Gebruiksvoorwaarden en gebruik van de 2KERR App is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de 2KERR App of daarmee samenhangen zullen uitsluitend ter keuze van 2KERR kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.